Selvudpeget hjemmehjælper

Mange mennesker med cerebral parese har behov for hjælp fra hjemmeplejen, men vidste du, at du selv kan udpege en hjælper til at udføre den personlige og praktiske hjælp? Det kan du efter servicelovens § 94.

Af socialrådgiver Mia Ibæk Touborg

Frit leverandørvalg

Med det frie leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet er der etableret rammer for, at de borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp og madservice, kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen, her i blandt også muligheden for en selvudpeget hjemmehjælper.

Formålet med det frie leverandørvalg er at styrke den enkelte borgers
mulighed for at påvirke den aktuelle og daglige tilrettelæggelse af hjemmehjælpen.

Reglerne for selv at udpege hjemmehjælper

Hvis du modtager hjælp eller støtte efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp) har du mulighed for selv at vælge en person, der skal udføre hjælpen. Hertil gælder følgende betingelser:

1. Den valgte person skal godkendes af kommunen.

2. Den valgte person skal opfylde kommunens krav f.eks. til uddannelse, men kan ellers godt være en pårørende, nabo eller bekendt.

3. Kommunen skal indgå kontrakt med den pågældende. Kontrakten skal indeholde bestemmelser om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed (f.eks. om erstatningshjælp), og regler om betaling.

4. Det er kommunen, der er den valgte persons arbejdsgiver.
Kommunen udbetaler lønnen til den pågældende. Der kan alene
være tale om en fysisk person (og ikke et firma). Der skal tages
udgangspunkt i de almindelige overenskomstmæssige forhold på
området.

5. Personen skal gøres opmærksom på hjemmehjælpens aktiverende
sigte.

6. Kommunen skal føre tilsyn med, at den hjælp, der er truffet afgørelse om, ikke alene bliver udført, men også udføres forsvarligt.

7. Den valgte person skal indberette til kommunen, om der er bedring
eller forværring i borgerens funktionsevne, så kommunen kan træffe
afgørelse om den rette hjælp.

8. Af hensyn til kommunens mulighed for at kunne tilpasse kapaciteten, kan kommunen fastsætte en rimelig frist med hensyn til tilmelding og opsigelse af en ordning.

9. Reglerne om egen udpegning af hjælper omfatter ikke beboere i
plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser efter almenboligloven m.v.

Ordningen gælder også under værgemål

Ankestyrelsen har i en afgørelse (53-15) fastslået, at en borger kan gøre brug af ordningen om selvudpeget hjælper til hjælp i hjemmet, selvom borgeren er under værgemål.

Samtidig er det vigtigt at pointere, at kommunens godkendelse af den valgte hjælper er en forudsætning for, at ordningen kan bevilges. Bevillingen gives fra tidspunktet for godkendelsen af den mulige hjælper og ikke fra ansøgningstidspunktet. Kommunen skal dog tilbyde hjemmehjælp i den mellemliggende periode.

Bevillingen af leverandør af hjemmehjælp udløser ikke en kontantydelse. Der er således ingen penge, man selv skal administrere og fordele. Hjælperen ansættes af kommunen og aflønnes af kommunen. Der er derfor tale om det, man kalder en naturalydelse.

Det er muligt at klage over afgørelsen

Hvis borgeren er uenig med kommunens afgørelse om hjemmehjælp
og om godkendelse af en udpeget person efter § 94, kan afgørelsen
påklages til Ankestyrelsen.

Her gælder de almindelige klageregler i retssikkerhedsloven, som er de samme som ved kommunens behandlingen af klagen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top