Borgere på botilbud skal sundhedstjekkes

Redaktionen sætter denne gang fokus på sundheden for mennesker med cerebral parese (CP). Herunder de nye regler om regelmæssige sundhedstjek på botilbud og offentliggørelsen af den alarmerende rapport om den manglende tilgang til screeningsprogrammer for kvinder med CP.

Der er ofte meget lang tid imellem, at borgerne på landets botilbud kommer til lægen, og når det sker, er det tit på en alvorlig baggrund. Men med en ny aftale, der skal skabe rammerne for en forebyggende indsats, er det håbet, at det i fremtiden vil ændre sig.

Sidste år blev der nemlig indgået en overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner (DR), der betyder, at der fremover skal foretages et sundhedstjek for personer fra 18 år og op på landets botilbud. Aftalen, der trådte i kraft ved årsskiftet, omfatter personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

Formålet med sundhedstjekket er at forebygge og behandle somatiske sygdomme for beboerne på botilbud, der ofte bliver overset i sundhedssystemet. Det politiske mål er derfor at sikre beboernes sundhed, men også mere overordnet at reducere uligheden i sundhed.

Sådan udmøntes aftalen

Ordningen bliver implementeret over en treårig periode fra 2022 til udgangen af 2024. Her forventes det, at alle beboere kommer igennem ét sundhedstjek. Samtidig er beboernes egen læge forpligtiget til at indgå i en styrkende indsats i samarbejde med pårørende og andre aktører.

Rent lavpraktisk er det personalet på botilbuddet eller hjemmesygeplejen, der skal kontakte lægen med henblik på at aftale et sundhedstjek og drøfte behovet. Det betyder, at personale på botilbuddet løbende skal have fokus på at kontakte lægen, når de vurderer, at et sundhedstjek er relevant. Lægen kan også selv tage initiativ til at gennemføre et sundhedstjek.

Sundhedstjekket vil foregå på botilbuddet og skal bidrage til at understøtte, at der sker en koordinering mellem den kommunale hjemmesygepleje og botilbuddet.

Sundhedstjek med kortere intervaller

Efter fuld implementering er det meningen, at sundhedstjekket gennemføres hvert andet år, men kan under særlige omstændigheder også gennemføres årligt.

Den del af sundhedstjekket, som omfatter en egentlig helbredsundersøgelse og helbredsvurdering samt gennemgang af eksisterende behandling, sker ved den praktiserende læge.

Det er meningen, at et sundhedstjek skal resultere i udarbejdelse af en sundhedsplan for borgeren, således at både borgeren og de pårørende er bedre rustet til at hjælpe. Her er det vigtigt, at egen læge orienterer de relevante pårørende og personaler om den aftalte sundhedsplan.

Forskningsprojekt kører sideløbende

Som opfølgning er det aftalt, at der i forbindelse med arbejdet skal udføres et forskningsprojekt omkring den almene praksis. Det er et projektet, der skal afdække, om sundhedstjek i almen praksis bidrager til øget levetid og livskvalitet.

Derudover står der i papirerne, at parterne i overenskomstperioden vil søge dialog med relevante patientorganisationer og Sundhedsstyrelsen med henblik på at inddrage erfaringer og anbefalinger til brug for en eventuel tilpasning af indsatsen, herunder samarbejdet med personalet på botilbud.

 

Botilbud omfattet af aftalen
Aftalen omfatter borgere på såvel private, regionale som kommunale botilbud, jf. servicelovens § 107 (midlertidige botilbud), §108 (længerevarende botilbud) samt botilbud opført efter almenboligloven, hvor man også kan modtage socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

 

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top