Hvad er STU og hvordan kommer du i gang?

SkoleHvis du er under 25 år, har et handicap og ikke har nogen uddannelse, så er det 3-årige STU-forløb (særligt tilrette lagt ungdomsuddannelse) en god mulighed.

Grundlaget for et STU-forløb er STU-loven, der blev vedtaget i 2007. STU-tilbud findes i hele landet og henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov, der betyder, at det ikke er muligt for dem at tage en almindelig ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Udfordringerne kan være generelle indlæringsvanskelig heder og bevægelseshandicap, f.eks. en diagnose som cerebral parese, men det kan også være udviklingsforstyrrelser, herunder OCD, autisme og ADHD, psykiske vanskeligheder, depression, skizofreni, angst eller en kombination af tale-, skrive-, høre- og sprogvanskeligheder.

Der er tale om en individuelt tilrettelagt uddannelse bestå ende af elementer af fysisk træning, teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter – bl.a. praktik i virksomheder.

I loven er der defineret et retskrav, der betyder, at unge har ret til at få tilbudt et STU-forløb, hvis de er omfattet af målgruppen. Uddannelsen skal tilpasses den unges behov, kvalifikationer, modenhed og interesser, og undervisningen foregår på små hold. Der er mulighed for at holde en pause i forløbet.

Dog skal STU-uddannelsen være afsluttet senest 5 år efter, at man er startet. Der er ikke eksamener i STU-forløb, men den unge får ved uddannelsens afslutning et kompetencepapir, der blandt andet indeholder en beskrivelse af den unges opnåede kompetencer og ønsker efter uddannelsen.

Sådan kommer du i gang?

Har du afsluttet 9. klasse, og er du interesseret i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, kan du henvende dig til din vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). I samarbejde med UU-specialvejlederen laver du og dine forældre et forslag til et uddannelsesforløb. De første op til 12 uger af uddannelsen bruges på et af klaringsforløb.

I løbet af de 12 uger får du mulighed for at prøve nogle af de ting, som din uddannelse kan bestå af. Din uddannelsesplan skal indeholde undervisning, aktiviteter og praktik. Planen skal også beskrive, hvad du skal lære og hvorfor - hvornår du skal lære det - og hvor og hvordan forskellige dele af uddannelsen sættes sammen.

Undervisningsplanen laves efter dine forudsætninger, behov og ønsker. Gennem hele uddannelsesforløbet vejledes du af UU-specialvejlederen, og mindst én gang om året tages uddannel sesplanen op og justeres efter behov.

Økonomi under STU-uddannelsen

Uddannelsen er gratis. Du kan ikke søge SU (Statens Ud dannelsesstøtte), men du beholder de ydelser, du i øvrigt har ret til. Det kan for eksempel være førtidspension, kontanthjælp eller forrevalideringsydelse, hvis du er over 18 år. STU er undtaget de almindelige formueregler i forhold til uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Det betyder, at kommunen skal se bort fra al formue, herunder opsparede midler og eventuel udbetalt erstatning, som den unge og en evt. ægtefælle har, så længe STU-forløbet finder sted. På de følgende sider kan du bl.a. møde nogle unge, der er i gang med en STU-uddannelse. Her kan du også læse om fremtidens STU og få nogle gode råd af CP Danmarks socialrådgiver.

Sidst opdateret:
Gå til top Top