Vedtægter

Vedtægter for CP Danmark

NAVN - HJEMSTED - FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parese. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

Stk. 2. Med virkning fra den 1. marts 2019 skiftede foreningen navn til Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark – tidligere Spastikerforeningen.

§ 2.

Foreningen er en landsforening, hvis formål er at skabe bedst mulige forhold for personer med cerebral parese og handicap, der kan sidestilles hermed.

Formålet søges fremmet ved:
• at arbejde for styrkelse af behandlingsmuligheder, forebyggelse og forskning på området
• at arbejde for social tryghed, egnede undervisningsmuligheder, erhvervstilpasning og hensigtsmæssige bolig-, pleje- og pasningsforhold
• at støtte, vejlede og rådgive medlemmer efter individuelt behov
• at udbrede kendskabet til, og skabe forståelse for, cerebral parese som helhed og deltage i nationalt og internationalt samarbejde.

 

MEDLEMSKAB

§ 3.

Enkeltpersoner, institutioner, kollektive enheder, samt juridiske personer kan blive medlemmer. Hovedbestyrelsen kan fastlægge graduerede medlemsformer. Indmeldelse foretages ved henvendelse til foreningens sekretariat, CP Ung eller en kredsforening.

Stk. 2. Medlemsrettigheder udøves gennem den kredsforening, hvor medlemmet har bopæl. Dog kan et medlem vælge i hvilken kredsforening medlemsrettighederne ønskes udøvet, hvis særlige forhold taler herfor. Man kan kun vælges til bestyrelsesformand og HB-repræsentant i den kreds, hvori man har bopæl.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan udnævnes af hovedbestyrelsen efter forslag fra kredsforeninger eller forretningsudvalget.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske til foreningens sekretariat.

§ 4.

Kontingent for det følgende regnskabsår fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Stemme- og valgret i foreningen er betinget af 3 måneders forudgående medlemskab og af, at kontingent er betalt rettidigt.

Stk. 3. Et medlem, der efter påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes som medlem.

§ 5.

Tvistigheder om medlemsrettighederne og udøvelse af disse kan indbringes for hovedbestyrelsen.

 

ORGANISATION

§ 6.

Foreningen er organiseret i kredse samt i ungdomsafdelingen CP Ung. Kredsenes bestyrelse eller generalforsamling vælger 1 repræsentant og 1 suppleant til foreningens hovedbestyrelse, der er foreningens højeste myndighed. CP Ung vælger 2 repræsentanter og 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. Kun medlemmer af kredsbestyrelsen eller CP Ungs bestyrelse kan vælges til hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Der kan i det omfang det findes relevant oprettes netværk for særlige interesser i foreningen, jvf. § 14. Netværksbestyrelsen eller generalforsamlingen vælger 1 repræsentant og 1 suppleant til hovedbestyrelsen. Kun medlemmer af netværksbestyrelsen kan vælges til hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens daglige virksomhed varetages af et sekretariat, der er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Foreningens direktør disponerer på foreningens vegne i økonomiske anliggender, der hører ind under den daglige drift. De økonomiske dispositioner skal holdes indenfor foreningens budget, som vedtaget af hovedbestyrelsen. Andre dispositioner skal forelægges hovedbestyrelsen, i hastesager forretningsudvalget, med efterfølgende godkendelse af hovedbestyrelsen.

Stk. 5. Som valgt til foreningens hovedbestyrelse, forretningsudvalg, CP Ung eller andre udvalg og netværk nedsat af kompetente organer i foreningen, giver du, ved modtagelse af valg, samtykke til:

• at foreningen kan benytte relevante personoplysninger til relevante foreningsaktiviteter.

• at foreningen kan videregive relevante personoplysninger til relevante samarbejdspartnere og offentlige myndigheder på vegne af såvel foreningen samt fonde administreret af foreningen.

 

HOVEDBESTYRELSEN

§ 7.

Hovedbestyrelsen sammensættes af:

• 1 medlem valgt fra hver kredsforening
• 2 medlemmer valgt af CP Ung
• 1 medlem fra hvert af de netværk, der er etableret i hht. § 14.
• Op til 5 medlemmer valgt af hovedbestyrelsen. Disse kan ikke samtidig have sæde i en kredsbestyrelse.

Stk. 2. Ordinært hovedbestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt i henholdsvis april og november.

Stk. 3. Foreningen vælger 1 landsformand, 1 næstformand og et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer. Landsformand og næstformænd vælges særskilt på landsmødet. De 5 ordinære forretningsudvalgsmedlemmer vælges af hovedbestyrelsen. Landsformand og næstformand er fødte medlemmer af foreningens forretningsudvalg.

Stk. 4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer sker på hovedbestyrelsesmødet i april således, at der vælges 3 medlemmer i
ulige år og 2 medlemmer i lige år.

Stk. 5. Til alle nævnte tillidsposter sker valg for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Opstillingsberettiget til landsformand, næstformand og forretningsudvalg er ethvert medlem af hovedbestyrelsen. Kandidater, der ønsker at kandidere til forretningsudvalget, skal senest 21 dage før det hovedbestyrelsesmøde, hvor valget skal foregå, skriftligt meddele sekretariatet, at vedkommende ønsker at stille op til en angiven post. Kandidater til formands- og næstformandsvalget skal anmeldes til sekretariatet senest 21 dage før det landsmøde, hvor valget skal foregå. Sekretariatet skal senest i forbindelse med udsendelse af øvrigt dagsordensmateriale/landsmødemateriale sikre, at der – i samarbejde med kandidaterne – udsendes en ensartet præsentation af de enkelte kandidater.

Stk. 7. Stemmeberettiget ved valg af de i stk.3 nævnte forretningsudvalgsmedlemmer, er de på hovedbestyrelsesmødet tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Landsformand og næstformand vælges særskilt på landsmødet efter bestemmelsen i § 9.

Stk. 8. Såfremt landsformanden får varigt forfald i valgperioden, overtager næstformanden landsformandens opgaver frem til næste landsmøde.

Stk. 9. Såfremt næstformanden eller et forretningsudvalgsmedlem får varigt forfald, vælger hovedbestyrelsen på sit førstkommende ordinære møde en afløser for resten af den pågældendes valgperiode.

Stk. 10. Indkaldelsen til ordinært hovedbestyrelsesmøde sker pr. brev/mail senest 14 dage før mødet. Til hovedbestyrelsesmødet i april skal dagsordenen indeholde oplysninger om, hvilke forretningsudvalgs-medlemmer, der afgår i henhold til denne vedtægt, og hvilke, der er villige til genvalg. Og en præsentation af de opstillede kandidater.

Stk. 11. Alle forslag, som ønskes optaget på hovedbestyrelsens dagsorden, skal være sekretariatet i hænde mindst 21 dage før hovedbestyrelsesmødets afholdelse.

Stk. 12. Ordinært hovedbestyrelsesmøde skal varsles i foreningens medlemsmagasin og på foreningens hjemmeside.

Stk. 13. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kan afholdes, når landsformand og næstformand finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 7 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det ved fremsættelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde skal afholdes senest 21 dage efter, et kvalificeret antal har gjort krav herpå.

Stk. 14. Hovedbestyrelsen kan nedsætte netværk, sagkyndige fagudvalg eller arbejdsgrupper. Arbejdsopgaverne for disse skal fremgå af et skriftligt kommissorium, hvor det bl.a. skal være fastlagt, om opgaven er af ad hoc karakter eller permanent.

 

HOVEDBESTYRELSESMØDET

§ 8.

Hovedbestyrelsesmødet ledes af landsformanden eller af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 2. Dagsordenen for det ordinære hovedbestyrelsesmøde skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent, referent(er) og 2 stemmetællere.
2. Landsformandens beretning om foreningens virke.
3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og
meddelelse af decharge (mødet i april).
4. Foreningens økonomiske og budgetmæssige status.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (mødet i
november).
6. Indkomne forslag.
7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer (mødet i april).
8. Valg af 5 forretningsudvalgsmedlemmer (mødet i april - der vælges
3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år).
9. Valg af statsautoriseret revisor for ét år (mødet i april).
10. Beretning fra udvalg og kommissioner m.v.
11. Valg til udvalg, repræsentationer m.v.
12. Eventuelt.

Stk. 3. Valg efter stk. 2 pkt. 8 kan kun finde sted blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen drøfter og godkender en af forretningsudvalget og direktøren fremlagt arbejdsplan for en nærmere angivet periode.

Stk. 5. Afstemninger i hovedbestyrelsen sker skriftligt, såfremt blot ét hovedbestyrelsesmedlem ønsker det.
Stk. 6. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


LANDSMØDE

§ 9.

Der afholdes landsmøde hvert 2. år, som hovedregel i september.

Stk. 2. Landsmødet vælger først en landsformand og dernæst en næstformand.

Stk. 3. Landsmødet fastlægger de overordnede strategiske og politiske retningslinjer for foreningens handicappolitiske arbejde mellem landsmøderne.

Stk. 4. Forretningsudvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes en strategiplan, som drøftes og besluttes på landsmødet.

Stk. 5. Stemmeberettiget ved formands- og næstformandsvalg – og andre afstemninger, som måtte ske på landsmødet – er 2 på forhånd valgte delegerede fra hver kreds, 2 fra CP Ung og 1 fra hvert netværk samt alle hovedbestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter. Hvem der er stemmeberettiget fra de enkelte kredse, skal være sekretariatet i hænde senest 21 dage før landsmødet. Afstemningen foregår skriftligt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Stk. 6. Valg af landsformand og næstformand sker ved simpelt stemmeflertal, hvilket også er praksis i andre afstemninger.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster til landsmødet. Gæster har ikke stemmeret.

Stk. 8. Ikke stemmeberettigede deltager i formandsvalgene med taleret.
Stk. 9. Landsformanden giver landsmødet en redegørelse for foreningens aktuelle situation. Herunder foreningens økonomiske status.

Stk. 10. Hovedbestyrelsen foranlediger, at der afholdes landsmøder og skal forlods godkende såvel tematisk indhold som budget.

 

LOKAL ORGANISATION (KREDSE)

§ 10.

Der oprettes et landsdækkende net af kredsforeninger indenfor kommune- og regionsgrænser.

Stk. 2. Kredsforeningerne arbejder lokalt for foreningens formål, og repræsenterer foreningen i lokalområdet. En kredsforening kan ikke uden forretningsudvalgets godkendelse forpligte foreningen.

Stk. 3. Kredsene er forpligtet til at følge den af sekretariatet udsendte instruks om håndtering af persondataforordningen. Herunder foreningens privatlivspolitik, den interne sikkerhedspolitik og politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger.

Stk. 4. Kredsen tilskynder, at der på kredsniveau eller på tværs af kredsene oprettes interessegrupper. Interessegrupper kan efter ansøgning og beslutning i kredsbestyrelsen tildeles midler fra kredsens aktivitetstilskud.

Stk. 5. Den øverste myndighed i kredsforeningen er general-forsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 6. Som valgt til en kredsbestyrelse, eller andre enheder nedsat af et kompetent organ i foreningen, giver du, ved modtagelse af valg, samtykke til, at foreningen kan benytte relevante personoplysninger til relevante foreningsaktiviteter.

§ 11.

Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv ifølge kredsens egne vedtægter. Det skal tilstræbes, at der til bestyrelsen vælges personer med cerebral parese eller forældre/samboende til disse. Bestyrelsen eller generalforsamlingen vælger for 2 år 1 medlem og 1 suppleant til hovedbestyrelsen. Kun medlemmer af bestyrelsen kan vælges til hovedbestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Fortegnelse over de i kredsforeningen valgte personer, årsregnskabet, årsberetning samt referat af generalforsamlingen indsendes til sekretariatet senest den 10. marts.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen udarbejder en standardvedtægt for kredsforeningernes virke. Såfremt en kreds ønsker afvigelser fra standardvedtægterne, skal ændringerne godkendes på kredsens generalforsamling samt af foreningens hovedbestyrelse. Ændringerne skal fremgå af et tillæg til vedtægterne.

§ 12.

Kredsforeningen kan kun opløses på en alene i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af kredsmedlemmerne deltager og 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning. Opnås dette ikke, kan kredsbestyrelsen indenfor senest 30 kalenderdage indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor alene opløsning af kredsforeningen er på dagsordenen. Opløsning kan i så fald vedtages med mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Foreningens hovedbestyrelse kan ligeledes opløse kredsforeningen, såfremt der ikke 2 på hinanden følgende år afholdes generalforsamling.

Stk.2. Kredsforeningens formue og øvrige aktiver overføres ved opløsning til foreningen efter at kredsforeningens forpligtelser er indfriet og særlige klausuler og rettigheder respekteret.

 

CP UNG

§ 13

Hovedbestyrelsen kan etablere en landsdækkende ungdomsafdeling, CP Ung.

Stk. 2. CP Ung er forpligtet til at følge den af sekretariatet udsendte instruks om håndtering af persondataforordningen. Herunder foreningens privatlivspolitik, den interne sikkerhedspolitik og politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger.

Stk. 3. CP Ung arbejder landsdækkende for foreningens formål, og bidrager til at udvikle foreningens profil og aktiviteter indenfor aldersgruppen 15-36 år. CP Ung kan ikke uden forretningsudvalgets godkendelse forpligte foreningen.

Stk. 4. CP Ung fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Stk. 5. Den øverste myndighed i CP Ung er Årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 6. Årsmødet vælger for 2 år ad gangen en bestyrelse, der konstituerer sig selv i henhold til CP Ungs vedtægter. Bestyrelsen eller Årsmødet vælger for 2 år 2 medlemmer og 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. Kun medlemmer af CP Ungs bestyrelse kan vælges til hovedbestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Fortegnelse over de valgte personer, årsregnskabet, årsberetning samt referat af Årsmødet indsendes til sekretariatet senest den 10. marts.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen udarbejder en standardvedtægt for CP Ung. Såfremt CP Ung ønsker afvigelser fra standardvedtægterne, skal ændringerne godkendes på CP Ungs Årsmøde samt af foreningens hovedbestyrelse. Ændringerne skal fremgå af et tillæg til vedtægterne.

Stk. 9. CP Ung modtager økonomisk støtte fra foreningen. Størrelsen af støtte fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 10. CP Ungs formue og øvrige aktiver overføres ved opløsning til foreningen efter at CP Ungs forpligtelser er indfriet og særlige klausuler og rettigheder respekteret.

 

NETVÆRK

§ 14.

Hovedbestyrelsen kan etablere landsdækkende netværk for væsentlige interesser i foreningen – f.eks. et forældrenetværk, et netværk af voksne med cerebral parese etc.

Stk. 2. Netværkene er forpligtet til at følge den af sekretariatet udsendte instruks om håndtering af persondataforordningen. Herunder foreningens privatlivspolitik, den interne sikkerhedspolitik og politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger.

Stk. 3. Netværkene arbejder landsdækkende for foreningens formål, og bidrager til at udvikle foreningens profil og aktiviteter indenfor det pågældende netværks emneområde. Et netværk kan ikke uden forretningsudvalgets godkendelse forpligte foreningen.

Stk. 4. Den øverste myndighed i netværket er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 5. Netværket fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen en netværksbestyrelse, samt 1 repræsentant til hovedbestyrelsen og 1 suppleant. Kun medlemmer af netværksbestyrelsen kan vælges til hovedbestyrelsen. Netværksbestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til netværkets vedtægter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Fortegnelse over de i netværket valgte personer, årsregnskab, årsberetning samt referat af generalforsamlingen indsendes til sekretariatet senest den 10. marts.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen udarbejder en standardvedtægt for netværkets virke. Såfremt et netværk ønsker afvigelser fra standardvedtægterne, skal ændringerne godkendes på netværkets generalforsamling samt af foreningens hovedbestyrelse. Ændringerne skal fremgå af et tillæg til vedtægterne.

Stk. 9. Netværket modtager økonomisk støtte fra foreningen. Størrelsen af støtte fastsættes af hovedbestyrelsen efter ansøgning fra netværket.

Stk. 10. Netværkets formue og øvrige aktiver overføres ved opløsning til foreningen efter at netværkets forpligtelser er indfriet og særlige klausuler og rettigheder respekteret.

 

FORRETNINGSUDVALG

§ 15.

Foreningen etablerer sig med et forretningsudvalg på 7 personer. 5 ordinære medlemmer findes ved valg af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer (jvf. § 7, stk. 3 og 4). Landsformand og næstformand vælges på landsmødet (jvf. § 9).

Stk. 2. Forretningsudvalget varetager på hovedbestyrelsens vegne den politiske ledelse af foreningen.

Stk. 3. Ved valg til forretningsudvalget indtræder man samtidig i bestyrelsen i de af foreningen administrerede fonde.
Fondenes bestyrelse består altid af foreningens siddende forretningsudvalg.

Stk. 4. Udtræder et forretningsudvalgsmedlem af hovedbestyrelsen, udtræder medlemmet samtidigt af forretningsudvalget.

 

ADMINISTRATIONEN

§ 16.


Hovedbestyrelsen ansætter en direktør, der leder sekretariatet og varetager ledelsen af foreningen med direkte reference til forretnings-udvalget og hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Landsformanden og næstformanden er sammen med direktøren bemyndiget til at træffe uopsættelige afgørelser, som derefter skriftligt skal meddeles hovedbestyrelsesmedlemmerne.

 

REGNSKAB OG REVISION

§ 17.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet føres under det ansvar, der fremgår af § 6, stk. 4. Regnskabet skal foreligge afsluttet og revideret af den valgte statsautoriserede revisor senest 1. april.

 

§ 18.

Foreningen tegnes af landsformanden og næstformanden i forening. Disse kan meddele prokura i forening – herunder bemyndige foreningens direktør til at tegne foreningen i forhold, der vedrører foreningens daglige administration (Jvf. § 16).

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af et samlet forretningsudvalg, efter at hovedbestyrelsen har godkendt dispositionen.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - OPLØSNING

§ 19.


Ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på et hovedbestyrelses-møde med almindelig stemmeflerhed.


§ 20.


Opløsning af foreningen kan kun ske på et i dette øjemed indkaldt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvor samtlige kredsforeninger er repræsenteret og 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.

Stk. 2. Foreningens midler skal, efter opfyldelse af påhvilende forpligtelser, hensættes til et legat til fordel for de i § 2 nævnte personer. Afviklingen af foreningen skal ske ved et af hovedbestyrelsen nedsat udvalg under medvirken af en offentlig retsinstans.

 

Således vedtaget på hovedbestyrelsesmødet:
Frederiksberg, den 31. oktober 1998 – med ændringer vedtaget på hovedbestyrelsesmøderne den 25. august 2001, 24. april 2004, 23. april 2006, 25. november 2006, 28. april 2007, 20. november 2010, 24. november 2012, 13. april 2013, 25. april 2015, 19. november 2016, 25. november 2017, 24. november 2018.


Pia Allerslev
Landsformand


Foreningen blev stiftet den 30. oktober 1950 i København under navnet Foreningen for Spastisk Lammede Børn.

Sidst opdateret:
Gå til top Top