Forbedringer af STU på vej

Evaluering har vist, at STU er et godt og velfungerende uddannelsestilbud, men der er plads til forbedringer.

Pernille Rosenkrantz-TheilAf Mogens Wiederholt, direktør

Tilbage i 2017 gennemførte Undervisningsministeriet en omfattende evaluering af Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse - STU.

Og evalueringen viste, at STU på lange strækninger er et godt og velfungerende uddannelsestilbud, som målgruppen har taget til sig. Men evalueringen viste også, at der på en række punkter var plads til at gøre en god uddannelse bedre.

Derfor har vi i STU-Alliancen identificeret fire temaer med fokus på medbestemmelse og kvalitet, hvor vi systematisk har arbejdet på at få minister, ordførere og embedsværk til at anerkende, at her er der behov for forbedringer. De fire temaer:

• Den unge skal have langt større ind flydelse på valg af uddannelsessted. Kommunerne skal ikke bare kunne tilsidesætte den unges uddannelses ønske – og det kommunale STU-tilbud skal ikke sidde med, når der visiteres.

• For at styrke uddannelsesvalget skal der skabes et langt bedre overblik over, hvilke STU-uddannelser der findes. Derfor vil vi have en STU-portal, som beskriver og præsenterer alle de uddannelser, den unge potentielt kan vælge mellem.

• Vi skal sikre, at kvaliteten i den enkelte uddannelse er i orden. Der findes rigtig mange forskellige, men ofte dårligt dokumenterede STU-til bud. Derfor skal det beskrives, hvad god kvalitet er i en STU. Og der skal etableres et STU-uddannelsestilsyn, som gennem dialog skal løfte og føre tilsyn med kvaliteten i STU-uddannelserne. Eleverne skal kende kvaliteten og vide, hvad de får på den enkelte uddannelse.

• Og så skal vi have styrket overgangen fra STU til livet efter STU. Det er vigtigt, at der allerede tidligt i STU-for løbet er fokus på brobygning til tiden efter STU. Men det er ikke gjort med brobygning. Vi er også nødsaget til at se på tilbuddene efter STU. Der findes simpelthen for få relevante og brugbare tilbud, som er tilpasset målgruppen. Derfor er en del af indsatsen også at skabe anderledes og nye tilbud, målrettet til de unge fra STU. Det kan være yderligere uddannelse, tilpasset beskæftigelse eller noget helt tredje.

En mere detaljeret og udførlig beskrivelse af de fire temaer og vores konkrete bud på løsninger kan læses i STU-alliancens lille folder ”Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – udfordringer og løsninger”, som findes på foreningens hjemmeside: cpdanmark.dk/stu/folder

Politiske drøftelser og samråd i Undervisningsudvalget

En mindre arbejdsgruppe bestående af LEV, CP Danmark, Ligeværd, Selveje Danmark, De frie Fagskoler og Concentio har - på vegne af STU-Alliancen - rendt ministre, politikere og embedsmænd på dørene for at få forståelse for vores synspunkter.

Og det er i den grad lykkedes. På et samråd i Undervisningsudvalget i februar var der udtalt og meget bred opbakning til vores synspunkter bordet rundt – også hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Men også her har corona været et benspænd.

En bedre STU til efteråret

Ministeren lovede imidlertid på samrådet, at så snart der igen var luft og mulighed for det, vil der blive indkaldt til politiske drøftelser om at justere STU på de punkter, Alliancen har påpeget. Derfor føler vi os ganske overbevist om, at vi i efteråret vil se en politisk aftale, som adresserer de udfordringer, vi og STU-Alliancen har bragt op.

Sidst opdateret:
Gå til top Top