RÅDGIVNING

Jeg får mange henvendelser i rådgivningen om det er muligt at få tilskud til kørekort, når man har cerebral parese (CP). Dertil kan jeg i første omgang svare: Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af handicapbil, kan du også være berettiget til tilskud til kørekort.

Af Mia Ibæk Touborg, socialrådgiver

Tilskud til kørekort og vurdering
af borgerens egnethed til at føre bil

Jeg får mange henvendelser i rådgivningen om det er muligt at få tilskud til kørekort, når man har cerebral parese (CP). Dertil kan jeg i første omgang svare: Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af handicapbil, kan du også være berettiget til tilskud til kørekort.

Reglerne om støtte til køb af bil findes i lov om social service § 114, mens reglerne om tilskud til kørekort findes i bekendtgørelse om støtte til køb af bil, bekendtgørelse 1252/2017 (bilbekendtgørelsen), § 15.

Tilskud til kørekort

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan der ydes tilskud til:

  • betaling af køreundervisning af ansøgeren og en kontrollerende køreprøve
  • en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet
  • betaling af en lægeerklæring ved støtte til køb af bil eller ved fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager
  • betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år
  • betaling af på- og afmontering af skolepedaler, hvis køreundervisningen skal ske i borgerens egen bil på grund af bilens særlige indretning.

 

Der gives tilskud til det antal køretimer, som anses for rimeligt, for at du kan opnå eller forny kørekort. Ved vurderingen tages hensyn til din helbredstilstand og din alder.

Vurdering af borgerens egnethed til at føre bil

Kommunen skal rette henvendelse til politiet for at få en nærmere vurdering af din egnethed til at føre bil, hvis de vurderer, at din mulighed for at opnå eller forny kørekort er tvivlsom og forbundet med uforholdsmæssige store udgifter til køreundervisning og indretning af bil.

Hvis politiet stiller krav om det, kan der ydes støtte til en vejledende og orienterende køreprøve i skolevogn. Der kan også ydes støtte til et antal køretimer, hvis kommunen eller politiet skønner, at det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse om bevilling af kørekort.

Et kørekort kan udstedes med en begrænset gyldighedsperiode, f.eks. 1, 2 eller 5 år. Tidsbegrænsningen afgøres af embedslægen.

Hvis kommunen skønner, at du ikke selv er i stand til at føre bilen, må det overvejes, om en anden kan køre bilen, eller om dit kørselsbehov mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel.

Kørekort til person der godkendes som chauffør for en person under 18 år

Kommunen kan yde tilskud til køreundervisning til en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Tilskuddet ydes til den person, der skal varetage den væsentligste del af kørslen for barnet/den unge, og kan ydes, selv om en anden person i husstanden har kørekort. Det vil typisk dreje sig om forældre eller plejeforældre til børn under 18 år.

Der ydes kun tilskud til køreundervisning til én person ved bevilling af støtte til køb af bil. Opstår der senere ændringer i barnets familiemæssige forhold, der medfører behov for kørekort til en anden af barnets pårørende, kan køreundervisning betales.

Ankestyrelsen har i C-45-03 udtalt, at det ikke er udelukket at yde tilskud til kørekort til en forælder, der har samvær med et handicappet barn med en hjælpemiddelbil. Forælderen varetog et væsentligt kørselsbehov, selvom barnets øvrige kørselsbehov blev varetaget af den forælder, som barnet boede hos. Ankestyrelsen fandt, at kørselsbehovet ved samvær bedst og mest hensigtsmæssigt kunne dækkes ved kørsel i den bil, som barnet havde støtte til efter serviceloven og bevilligede kørekort til samværsforælderen.

Der er ikke hjemmel til at yde tilskud til kørekort til personer, der fungerer som chauffør for personer over 18 år.

Kørekort til unge mellem 15 og 18 år

Unge mellem 15 og 18 år har mulighed for at få kørekort til "langsomtkørende invalidekøretøj" efter færdselslovens § 57. De almindelige betingelser for at opnå støtte til bil skal være opfyldt, og førlighedsbetingelserne for at erhverve kørekort skal ligeledes være opfyldt.

Højere sats for kørselsgodtgørelse dækket som merudgift

Til alle der på børne- og voksenområdet får dækket merudgifter til kørsel er der godt nyt. Skatterådet har lavet en ny beregning for kørselsgodtgørelse, der hæver satsen. Den nye sats er på 2,17 kr. pr. kilometer gældende fra 1. maj 2022.

Bemærk, at beregningen ud over stigningen i brændstof, også er justeret for reparation og vedligehold samt udgifter for dæk. Den nye sats dækker følgende:

  • Brændstofforbrug: 0,85 kr.
  • Udgifter til dæk: 0,19 kr.
  • Udgifter til reparationer/vedligeholdelse: 0,88 kr.
  • Skønsmæssig værdigtab på 0,25 kr.
  • Tilsammen giver det 2,17 kr. pr. kørt kilometer

 

For både børne- og voksenområdet gælder, at reguleringen først skal foretages ved næste opfølgning, men ydes med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2022.

Du kan læse mere om reguleringen på www.retsiformation.dk

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte vores socialrådgiver, Mia Ibæk Touborg, i hendes rådgivningstid.

Kontakt vores socialrådgiver

Sidst opdateret:
Gå til top Top