Kan du få behandlingsmæssig fripladstilskud til dit barn?

Af socialrådgiver Mia Ibæk Touborg

Flere af vores medlemmer oplever, at de ikke får behandlingsmæssig fripladstilskud, selvom deres barn opfylder betingelserne. Det betyder, at vi har en del medlemmer, der er eller kan være berettiget til behandlingsmæssig fripladstilskud med tilbagevirkende kraft.

Hvad er behandlingsmæssig fripladstilskud?

Efter dagtilbudslovens bestemmelser skal kommunen give et søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og/eller et socialpædagogisk fripladstilskud, der helt eller delvist nedsætter egenbetalingen, når betingelserne for det er opfyldt.

Hvad er så betingelserne?

Kommunen skal give et behandlingsmæssigt fripladstilskud, hvis barnet:

- har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og

- har ophold i dagtilbuddet af behandlingsmæssige grunde.

Begge betingelser skal være opfyldt.

Kommentar 1:

Barnet skal efter en konkret og individuel vurdering have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for at få fripladstilskud. En varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne betyder ikke, at der skal være tale om en livsvarig tilstand. Betingelsen kan være opfyldt, når lidelsen skønnes at vare et år eller mere.

Kommentar 2:

Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om barnet alene eller hovedsageligt har ophold i tilbuddet af behandlingsmæssige grunde. Ved begrebet behandlingsmæssig grunde forstås, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand. Eller at der er tale om en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker forringelser af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer.

Det er uden betydning for retten til at modtage behandlingsmæssigt fripladstilskud, om forældrene har et pasningsbehov. Behandlingsmæssigt fripladstilskud er ikke betinget af en ansøgning.

Begrundelsen er, at forældrene har ret til behandlingsmæssigt fripladstilskud fra det tidspunkt, hvor kommunen konstaterer, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har pladsen af behandlingsmæssige grunde.

Tilskuddets størrelse afhænger af lovgivningen

Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives med enten 50 eller 100 procent i tilskud til den takst, forældrene normalt skulle betale for en plads. Procentsatsen afhænger af typen af tilbuddet.

Det er vigtigt at pointere, at kommunen ikke kan give behandlingsmæssigt fripladstilskud med andre procentsatser end 50 og 100. Hvis barnet går i et tilbud oprettet efter dagtilbudsloven eller i en SFO oprettet efter folkeskoleloven, giver kommunen 50 procent fripladstilskud.

Det gælder, uanset om barnet har plads i et almindeligt dagtilbud med en særlig gruppe eller i en SFO tilknyttet en specialskole. Hvis barnet benytter et tilbud oprettet efter servicelovens § 32 eller § 36, giver kommunen 100 procent fripladstilskud.

Det afgørende for fripladstilskuddets størrelse er altså ikke barnets nedsatte funktionsevne, men efter hvilken lovgivning dagtilbuddet er oprettet.

Har du spørgsmål til behandlingsmæssig fripladstilskud, så kontakt CP Danmarks rådgivning.

Sidst opdateret:
Gå til top Top