Seneste nyheder Se flere her

Historisk evaluering af handicapområdet

De helt store ord var trukket ud af ordbogen, da socialminister Astrid Krag fredag morgen præsenterede kommissoriet for den længe ventede evaluering af handicapområdet. Historisk, socialreform, ambitiøs var nogle af de ord, der gik igen ved præsentationen. - Og jeg deler optimismen, siger CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt, der deltog ved offentliggørelsen. - Der lægges op til en grundig og gennemgribende analyse af det specialiserede handicapområde, sådan som det tager sig ud nu og har udviklet sig i lyset af kommunalreformen i 2006. Vi er ikke i tvivl om, at der er sket en massiv afspecialisering, men nu lægges der op til, at vi kan få det afdækket og dokumenteret - og selvfølgelig også få gjort noget ved det. - Derfor er jeg rigtig glad for at kunne konstatere, at alle de centrale elementer i diskussionen om afspecialisering er adresseret i kommissoriet: kommunernes visitationspraksis, finansieringen af handicapområdet, behovet for specialeplanlægning og retssikkerhed. Hvis jeg endelig skal pege på et hår i suppen, så havde jeg gerne set, at der var større fokus på vidensdistribution. Hvordan sikrer vi, at den bedste viden på området rent faktisk kommer ud til borgerne? Men også det skal vi nok få håndteret, når arbejdet går i gang, siger Mogens Wiederholt. Evalueringen løber i tre spor: En afdækning af det specialiserede socialområde, udvikling af modeller for beskrivelse af specialiseringsniveauer og initiativer/løsninger, som kan understøtte specialisering og forebygge afspecialisering og løfte kvaliteten af indsatsen på handicapområdet. Arbejdet med evalueringen forventes afsluttet ved udgangen af 2021, hvor de politiske drøftelser om nye initiativer skal afsluttes. Kommissoriet kan læses her: sim.dk
Læs mere

Kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter er ulovlig

Der har gennem længere tid været skrevet frem og tilbage om kommunernes brug af private konsulenter i handicapsager – konsulenter som ikke får almindelig konsulentløn, men resultatløn som kun kommer til udbetaling, hvis konsulenterne kan anvise besparelser for kommunen. Socialminister Astrid Krag bad ved juletid Ankestyrelsen om at undersøge området og klarlægge, om metoden er lovlig. Nu har Ankestyrelsen afgivet sin konklusion – og den er klar. Kommunernes og konsulenternes praksis er ulovlig. Når man laver aftaler, hvor konsulenternes løn er afhængig af, om de finder besparelser, så har konsulenten en økonomisk interesse i udfaldet. Og det er ikke lovligt. Det er klar tale fra Ankestyrelsen, og ministeren har efterfølgende været lige så klar: Kommunerne skal genoptage alle de sager, hvor de pågældende konsulenter og den nævnte betalingsmåde har være involveret. Derfor er det CP Danmarks anbefaling, at alle, der har mistanke om, at deres sager er afgjort med hjælp fra private konsulenter på ”no-cure-no-pay-kontrakter” kontakter deres kommune for at få afklaret, om konsulenterne har været inde over deres sag – og om deres sag derfor bør genoptages. Vi anbefaler ligeledes, at man ved mistanke kontakter vores socialrådgiver for at få vejledning. Vær opmærksom på, at det ikke er alle kommuner, der har benyttet de pågældende konsulenter og kontrakter. Så vidt vides, har 30 kommuner arbejdet sammen med de berørte konsulenter. Kun hvis man bor i en af de berørte kommuner, er der grund til at foretage sig noget. Her er kort over, hvilke kommuner der berørt:   Kilde: Altinget.dk
Læs mere

Beboere på botilbud kan igen få besøg som normalt

Social- og indenrigsminister Astrid Krag ophæver bekendtgørelsen om midlertidigt forbud mod besøg på socialområdet, derfor kan beboere på sociale tilbud igen få besøg som normalt, dog skal de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne stadig overholdes.  Bekendtgørelsen har haft til formål at beskytte de sårbare mennesker på landets sociale tilbud mod COVID-19-smitte. Bekendtgørelsen er blevet lempet flere gange, og som led i genåbningen af Danmark har ministeren nu sammen med et bredt politisk flertal besluttet at afskaffe det generelle besøgsforbud på socialområdet. I stedet får den lokale ledelse mulighed for at indføre besøgsrestriktioner på det enkelte tilbud under visse betingelser. Det kan ske generelt for hele tilbuddet, for enkelte beboere eller i enkelte besøgssituationer, hvis ledelsen ud fra en konkret vurdering anser det for nødvendigt for eksempel af hensyn til særligt udsatte beboere eller pga. lokale smitteudbrud. Begrænsninger vil dog skulle afvejes nøje, og lederne skal i de tilfælde fortsat drage omsorg for, at også særligt udsatte beboere kan få besøg i de "kritiske situationer" eller af 1-2 faste besøgspersoner. For at understøtte den lokale ledelse vil retningslinjerne om besøg og genoptagelse af aktiviteter på socialområdet blive tilpasset. De nye regler, der giver mulighed for lokale restriktioner, vil træde i kraft den 24. juni 2020 og vil automatisk blive ophævet igen den 1. september 2020. I forbindelse med den politiske aftale om sommerpakken fra den 19. juni 2020 er der sat 20 mio. kr. af til, at beboere på både socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, og til at der kan tilrettelægges andre sociale aktiviteter hen over sommeren og resten af året.
Læs mere
Fortællinger om livet med CP i en coronatid

Fortællinger om livet med CP i en coronatid

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese

Læs mere
Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese
Gå til top Top