Seneste nyheder Se flere her

Socialminister Astrid Krag fremsætter lovforslag om overvågning

Efter lang tids venten og lange forhandlinger har socialministeren nu endelig fremsat et lovforslag, som åbner mulighed for, at der kan gives støtte til overvågning i eget hjem efter serviceloven. Med det nye lovinitiativ åbnes der mulighed for, at der kan bevilges følgende: - Hjælp til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år - Overvågning kan kun bevilges i nattetimerne - Der foreslås også en dispensationsmulighed, så den unge ved det fyldte 24. år – hvis den unge efter en lægelig vurdering lider af en aktuelt livstruende sygdom - fortsat kan få hjælp til overvågning og støtte i forbindelse hermed, indtil den unge afgår ved døden, dog højst i to år. - Endelig foreslås det, at den unges forældre ikke må ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed Sagen har været en mærkesag for CP Danmark i flere år, og vi glæder os selvfølgelig over, at der nu langt om længe kommer hul på bylden. Men vi er selvsagt ikke tilfredse med resultatet, som det foreligger. Tidsrammen fra 18-23 år er alt for snæver, og det er helt håbløst, at ordningen kun kan benyttes om natten. Det har vi selvfølgelig gjort både ministeren, ministeriet og de handicappolitiske ordførere fra partierne opmærksom på af mange omgange. Men det er desværre vores opfattelse, at der i øjeblikket ikke er mulighed for at nå længere. Derfor glæder vi os på vegne af de, der får hjælp, mens vi i øvrigt alene betragter det nuværende lovforslag som et skridt på vejen. Synspunkt deles ikke af kommunerne Det er vores helt klare opfattelse, at der - inden for den ramme på 60 mio. kroner som er afsat til ordningen på finansloven - er plads til en ordning, som reelt løser overvågningsproblemet for alle de familier, som har udfordringen. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det synspunkt ikke deles af kommunerne og KL. Vi har derfor opfordret ministeriet til at sikre, at den arbejdsgruppe, som er beskrevet i finanslovsaftalen om overvågning, får til opgave at evaluere de nye regler og følge op på, om pengene bliver brugt eller om der er penge til en udvidelse af ordningen. Vi er ikke tilfredse med den kommende ordning – og CP Danmark vil fortsætte kampen, indtil vi har en ordning, som løser det problem, familierne har. Læs vores høringssvar her.
Læs mere

Kommunerne skal være opmærksomme når de ændrer hjælpen pga. Covid-19

Kommunerne kan kun træffe bindende afgørelser over for borgerne, hvis afgørelsen har hjemmel i en lov eller bekendtgørelse. Efter epidemiloven er der på social- og beskæftigelsesområdet udstedt en række bekendtgørelser, der giver kommunerne lov til blandt andet at suspendere eller helt standse hjælpen til borgerne. Kommunerne kan efter en konkret vurdering prioritere opgaverne, så ressourcerne bruges til at håndtere Covid-19. Der er ikke hjemmel til midlertidigt at suspendere eller nedsætte hjælp i de almindelige regler på social- og beskæftigelsesområdet. Det betyder, at kommunerne skal sørge for, at deres afgørelser ligger inden for den ramme, som de særlige Covid-19-bekendtgørelser giver. Det er vigtigt, at borgeren og Ankestyrelsen kan se i afgørelsen, hvilke regler og hvilket retsgrundlag, en kommune har brugt, da den traf afgørelsen. - Får du som borger suspenderet eller nedsat din hjælp, skal du altså være opmærksom på, hvilket grundlag kommunen bruger for at lave ændringen. Det skal fremgå af afgørelsen, forklarer CP Danmarks socialrådgiver, Mia Ibæk Touborg. Klageadgang En række af de særlige COVID-19-bekendtgørelser afskærer klageadgangen til Ankestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er opmærksom på at give den korrekte klagevejledning. Hvis der ikke er klageadgang til Ankestyrelsen, skal kommunerne ikke anvise den sædvanlige klagevej. Om klageadgangen er afskåret, vil fremgå af de enkelte bekendtgørelser. Det er også vigtigt, hvornår de særlige Covid-19-bekendtgørelser trådte i kraft. Har en kommune med henvisning til covid-19-situationen truffet afgørelse inden bekendtgørelsen trådte i kraft, er afgørelsen ulovlig. Det er derfor vigtigt, at kommunerne har undersøgt, hvornår de regler, man vil anvende i en afgørelse, trådte i kraft. Har du spørgsmål til en afgørelse kan du kontakte CP Danmarks rådgivning.
Læs mere

Se CP TV live på Facebook

Læs mere
Se CP TV live på Facebook
CP Danmark tilbyder dans og bevægelse for alle

CP Danmark tilbyder dans og bevægelse for alle

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese

Læs mere
Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese
Gå til top Top