Seneste nyheder Se flere her

CP Danmark: Specialeplan kræver ændringer i kommunernes visitation

Den nationale specialeplan er ikke i sig selv et instrument, som kan sikre, at mennesker med behov for en højt specialiseret indsats, rent faktisk visiteres til denne indsats. Det hjælper ikke, at vi tegner et flot kort over institutions- og tilbudslandskabet på det specialiserede socialområde, hvis vi ikke samtidig sikrer, at borgerne får adgang til og visiteres til de tilbud og den viden, der findes. Derfor skal en specialeplan følges af en finansieringsreform, nye retningslinjer for visitation, så kommunerne ikke er alene om at visitere, ligesom det er helt afgørende, at vi laver en ambitiøs plan for, hvor og hvordan viden opbygges og formidles ud til de borgere, der har behovet. Det skriver CP Danmarks landsformand Pia Allerslev og LEVs landsformand, Anni Sørensen, i et fælles debatindlæg i Altinget. De skriver blandt andet:  Den ambition, som regeringen har forpligtet sig på, er altså en hel del stærkere end blot en national specialeplan. Retssikkerheden højnes således ikke i sig selv af en specialeplan, og den vil heller ikke sikre, at mennesker med handicap får den hjælp, de har behov for. Planen vil måske sikre, at tilbud og indsatser findes, og at man kan vurdere deres specialisering og kvalitet – men så stopper det også dér. Hvis en sårbar borger med behov for en højt specialiseret indsats er så uheldig at bo i en kommune, der ikke synes, den har råd til den rette indsats – eller i en kommune som ønsker at fylde en plads op i et af sine egne (ikke specialiserede) tilbud – ja, så vil situationen være præcis den samme som i dag. Specialeplan eller ej. Læs hele debatindlægget her: altinget.dk  
Læs mere

Krav om coronapas skærpes på plejehjem og botilbud

De nuværende regler om krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v. skærpes, så der fra i dag - den 29. november - indføres krav om opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas, og at nære pårørende nu også skal have coronapas. Tidligere var nære pårørende undtaget. Ud over kravet om coronapas gælder stadig en anbefaling om at følge de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om bl.a. rengøring og hygiejne. Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker: • Plejehjem og plejeboliger• Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold• Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner• Midlertidige og længevarende botilbud• Kvindekrisecentre• Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling• Rehabiliteringsforløb• Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse Følgende grupper er stadig undtaget fra kravet om coronapas: • Børn under 15 år.• Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.• Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.• Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Flere restriktioner I dag træder også en række nye restriktioner i kraft, der betyder, at mundbindet og coronapasset skal frem - læs mere her: www.dr.dk/nyheder/indland/har-du-husket-det-her-traeder-restriktionerne-i-kraft-i-dag
Læs mere

Krav om coronapas for besøgende på bosteder

Som et led i bekæmpelsen af den stigende coronasmitte bliver der fra i dag fredag krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud som for eksempel bosteder. Kravet gælder blandt andet: Plejecentre og plejeboliger, hvorved forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger. Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold, jf. § 84, stk. 2, i lov om social service. Følgende anbringelsessteder og botilbud m.v.: - Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service. - Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service. - Indendørs og udendørs fællesarealer i tilknytning til egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service. - Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service. - Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service. - Dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service, herunder væresteder for personer med særlige sociale problemer. - Midlertidige botilbud efter § 107 i lov om social service. - Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service. o Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service. Offentlig adgang Kravet om coronapas for besøgende omfatter også steder, hvor der leveres og modtages: - Rehabiliteringsforløb efter § 83 a i lov om social service. - Afløsning og aflastning efter § 84, stk. 1 i lov om social service. - Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 i lov om social service Kravet om coronapas gælder lokaler med offentlig adgang. Det betyder, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke er omfattet. Men skal besøgende passere gennem fællesarealer, er der stadig krav om coronapas. Nogle personer er undtaget fra kravet om coronapas, det gælder: - Børn under 15 år - Nære pårørende - Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen - Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Nære pårørende er i denne sammenhæng: ægtefælle, faste samlevende, fast partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil efter omstændighederne kunne betragtes som nær pårørende – særligt i tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.
Læs mere
Pårørenderådgivning

CP Danmark tilbyder udvidet rådgivning til pårørende

Læs mere

KV21: Se CP Danmarks mærkesager

Læs mere
Kommunal- og regionsvalg 2021
Gå til top Top