Sådan påvirker formuen de offentlige ydelser

Af Mia Ibæk Touborg, socialrådgiver

Som hovedregel påvirkes kun pengeydelser af formue og formueafkast, hvorimod serviceydelser som f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler og lignende ikke bliver påvirket.

Førtidspension

- efter reglerne både før og efter 2003, folkepensionens pensions- og varmetillæg.

Ingen formuedele i sig selv påvirker retten til eller beregningen af ydelserne, men skattepligtige indkomster, herunder renteindtægter, renteudgifter, aktiegevinster samt -udbytte over 5.000 kr., indgår i beregningen. Urealiserede afkast, hvor man betaler skat, tæller også med i beskatningsåret. Afkast fra en aktiesparekonto indgår ikke i beregningen.

Helbredstillæg og ældrecheck

- supplerende pensionsydelse

Helbredstillæg er økonomisk hjælp til visse sundhedsydelser som f.eks. medicin, fysioterapi og tandbehandling til folkepensionister og til førtidspensionister efter reglerne før 2003. Ældrechecken er en årlig engangsudbetaling på højst 18.400 kr. til folkepensionister.

Du er på forhånd afskåret fra retten til ydelsen, hvis din likvide formue overstiger 91.900 kr. Indestående på en aktiesparekonto indgår i den likvide formue, det samme gør indestående på et nedsparingslån samt trækningsret på kreditter med pant i fast ejendom. Gæld fratrækkes ikke.

Derimod tæller friværdi i fast ejendom og pensionsformuen ikke med. Udmålingen af hjælpen er desuden afhængig af de skattepligtige indkomster, herunder renteindtægter, renteudgifter, aktiegevinster samt -udbytte over 5.000 kr. Urealiserede afkast, hvor man betaler skat, tæller også med i beskatningsåret. Afkast fra en aktiesparekonto indgår ikke i beregningen.

Efterløn, fleksydelse og delpension

Kun pensionsformue og pensionsudbetalinger påvirker størrelsen af efterløn, fleksydelse og delpension.

SU

Ingen formuedele i sig selv påvirker retten til eller beregningen af SU, men alle positive skattepligtige indkomster, f.eks. renteindtægter og aktiegevinster samt aktieudbytte over 55.300 kr. indgår i beregningen. Urealiserede afkast tæller også med i beskatningsåret. Bemærk, at f.eks. renteudgifter og pensionsfradrag ikke nedsætter indkomst- grundlaget. Afkast fra en aktiesparekonto indgår ikke i beregningen.

Kontanthjælp og ressourceforløbsydelse

Har du en formue eller friværdi i ejerbolig over 10.000 kr., skal du som hovedregel leve af beløbet, før du kan få udbetalt kontanthjælp. Pensionsformuen skal først hæves efter 6 måneder, og du har ret til at bevare en pensionsformue på 50.000 kr.

Ingen formuedele har betydning for retten til ressource- og forløbsydelse. Alle øvrige indtægter, både skattefrie og skattepligtige, nedsætter både kontanthjælp og ressourceforløbsydelse. Bemærk, at renteudgifter og pensionsfradrag ikke nedsætter indkomsten.

Boligstøtte

Skattepligtige indkomster, herunder renteindtægter fratrukket renteudgifter, aktiegevinster samt -udbytte over 5.000 kr., indgår i beregningen. Afkast fra en aktiesparekonto indgår ikke i beregningen. Urealiserede afkast tæller også med i beskatningsåret.

Derudover beregnes et tillæg til indkomsten, hvis du har formue. Tillægget beregnes af nettoformuen, som består af frie midler + off entlig vurdering af ejerbolig. Gæld fratrækkes formuen. Pensionsformue indgår ikke.

Tillægget er ved beregning af boligydelse på 10 % af formue mellem 902.600 kr. og 1.805.400 kr. og 20 % af formue derover. Ved beregning af boligsikring er tillægget 10 % af formuen mellem 779.800 kr. og 1.559.700 kr. og 20 % af formuen derover.

Sidst opdateret:
Gå til top Top