Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes efter det 18. år. Først når det er dokumenteret eller på grund af helt særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, og sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam, kan kommunen træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

I visse sager kan det være helt klart, at det er uden formål at udvikle arbejdsevnen. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

I en sag, hvor borgeren var mentalt retarderet i lettere grad og havde en adfærdsforstyrrelse inden for autismespektret, vurderede Ankestyrelsen efter en konkret vurdering, at borgerens arbejdsevne var væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren ikke kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Sidst opdateret:
Gå til top Top