Beskyttet beskæftigelse

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Når der tilbydes beskyttet beskæftigelse oppebærer personen pension.

Kommunen skal fastsætte lønnen for personer i beskyttet beskæftigelse, således at personen i videst muligt omfang aflønnes efter indsats. Befordring ud over 10 kilometer afholdes af kommunen til billigste befordringsmulighed.

Sidst opdateret:
Gå til top Top